R. Bott, 1923 to 2005

Photo May 1999, Harvard University
by C. J. Mozzochi

Bott